در راستای تحقق اهداف ترسیم شده برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بعنوان قطب مواد و انرژی و به منظور ایجاد فضای کارآفرینی در بدنه دانشجویی و نیز پاسخ به نیازهای صنعت با محوریت مواد و انرژی و همچنین اهمیت موضوع مواد و انرژی و هوشمندسازی در دنیا، هدفگزاری گردیده است.