برگزاری اولین استارتاپ ویکند

تعداد بازدید:۸۱۱

‌‌‌‌‌‌‌برگزاری اولین استارتاپ ویکند

توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

‌‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 ‌‌‌‌