سخنرانان

 

دکتر جواد علمایی

سرپرست علوم مهندسی و کشاورزی

دکتر رامین خواجوی

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب